រំលងទៅមាតិកា

មហោស្រព Mu ដំណាក់កាលនៃយុត្តិធម៌ អំណាច និងសហគមន៍

អស់រយៈពេលជាង 3 ទស្សវត្សមកហើយ Theatre Mu បានកាន់កាប់កន្លែងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទិដ្ឋភាពសិល្បៈ និងវប្បធម៌នៅទូទាំងទីក្រុងភ្លោះ៖ ការផលិត ការផ្តល់មូលនិធិ និងបណ្តុះសិល្បៈដែលស្ថិតនៅចំកណ្តាលនៃបទពិសោធន៍របស់ជនជាតិអាមេរិកអាស៊ី។

មើលរឿង

រឿង

ភាសាខ្មែរ