រំលងទៅមាតិកា

សហគមន៍រស់រវើកនិងសមធម៌

គោលដៅកម្មវិធី: កសាងអនាគតដ៏រស់រវើកសំរាប់ប្រជាជនមីនណេសទាំងអស់ដែលមានអំណាចការរុងរឿងនិងការចូលរួម។

សមធម៌គឺជាគុណតម្លៃមួយក្នុងចំណោមគុណតម្លៃទាំងបួននៅក្នុងម៉ាកខេក ក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រ។ វាគឺជាតំលៃដែលយើងប្រកួតប្រជែងដោយខ្លួនយើងដើម្បីប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តផ្ទៃក្នុងរបស់យើងហើយវាគឺជាតំលៃដែលណែនាំមូលនិធិនៅពេលយើងស្រមៃពីការផ្លាស់ប្តូរដែលយើងចង់ឃើញនៅក្នុងសង្គមទូលំទូលាយរបស់យើង។

តម្លៃដែលប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅនេះជួយពង្រឹងកម្មវិធីសហគមន៍រស់រវើកនិងសមធម៌និងណែនាំគោលការណ៍ស្នូលរបស់វាដែលយើងកំណត់ថា៖

  • ថាមពលសហគមន៍សហគមន៍មីនីសូតាធ្វើសកម្មភាពដៃគូរៀបចំផែនការនិងដឹកនាំយើងឆ្ពោះទៅរកអនាគតកាន់តែរស់រវើកនិងសមភាពសំរាប់រដ្ឋរបស់យើង។
  • វិបុលភាព៖ ប្រជាជនមីនណេសទាំងអស់មានធនធានដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីលូតលាស់។
  • ការចូលរួមជនជាតិមីណាន់តាសសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ភាពខុសគ្នាដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នានិងដាំដុះសហគមន៍ប្រកបដោយសមធម៌និងសេដ្ឋកិច្ច។

ម៉ាកខេនធីបង្កើតកម្មវិធីនេះពីព្រោះយើងមើលឃើញថាសមធម៌ជាមេគុណកម្លាំងមានឥទ្ធិពលដែលបង្កើនគុណភាពជីវិតសម្រាប់ប្រជាជនមីនណេសទាំងអស់។ យើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលយើងផ្សព្វផ្សាយឱកាសស្មើភាពគ្នានិងសិទ្ធិទទួលបានសម្រាប់ប្រជាជននៅទូទាំងរដ្ឋមិនីសូតាជាពិសេសអ្នកដែលមិនបានចូលរួមចំណែកជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងភាពជោគជ័យខាងសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំនិងពលរដ្ឋរបស់រដ្ឋដូចជាខ្មៅមីនសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពណ៌សម្បុរនិងទាប។ ប្រាក់ចំនូល។

សហគមន៍រស់រវើកនិងសមធម៌

2022 Grantmaking at a Glanceមើលជំនួយថ្មីៗ

168ប្រាក់ជំនួយ 

$32Mការទូទាត់

ភាសាខ្មែរ