រំលងទៅមាតិកា
1 នាទីអាន

ចចផ្លេឌ្រូធ្វើឱ្យខ្ញុំរើបំរាស់៖ អត្ថបទផ្ទាល់ខ្លួនដោយតុងយ៉ាអាឡែន

ភាសាខ្មែរ