ឆ្នាំ 2005 - របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2004 របស់យើងជាទម្រង់ PDF រួមទាំងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ។