2008 - របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2007 របស់យើងក្នុងទម្រង់ជា PDF រួមមានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។