ថ្ងៃទី 6 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2015

សង្ខេបសង្ខេបនៃការទទួលយកពីក្រុមការងារថ្នាក់ក្រោមជាតិអ្នកសិក្សាភាសាពីររបស់អាមេរិកថ្មីឆ្នាំ 2015 ។