ថ្ងៃទី 15 ខែតុលាឆ្នាំ 2014 - មួយក្នុងចំណោមឯកសារប្រាំដែលបានរៀបចំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលស្រាវជ្រាវជាតិស្តីពីការថែទាំដំណាក់កាលដំបូងនិងការអប់រំនៃអ្នករៀនភាសាពីរ។