ថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2014

របាយការណ៍ McKnight ថ្មីដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោក Conor P. Williams, Ph.D. , និង Colleen Gross Ebinger ដែលពិនិត្យលើច្បាប់ LEAPS ឆ្នាំ 2014 ដែលជាច្បាប់ដ៏ទូលំទូលាយបំផុតរបស់ប្រទេសក្នុងការគាំទ្រដល់អ្នករៀនភាសាអង់គ្លេស។