រំលងទៅមាតិកា
Trisha Harms - McKnight Foundation

Trisha Harms

Trisha Harms បានចូលរួមជាមួយមូលនិធិ McKnight ក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 ជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងជាន់ខ្ពស់ បន្ទាប់ពីធ្វើការអស់រយៈពេលជាងមួយទស្សវត្សនៃការទំនាក់ទំនងជាយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់នយោបាយ ការតស៊ូមតិ និងការរៀបចំយុទ្ធនាការ។ នាង​មាន​ចំណង់​ខ្លាំង​ជា​ពិសេស​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ការ​និទាន​រឿង យុទ្ធសាស្ត្រ​និទានកថា និង​ការ​បង្កើត​ថ្មី​បែប​ឌីជីថល ដើម្បី​ជំរុញ​យុត្តិធម៌ និង​សមធម៌។ ថ្មីៗនេះ នាងគឺជានាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅ TakeAction… បន្ត​ការ​អាន Trisha Harms

ភាសាខ្មែរ