2004 - មាតិកានិងរូបភាពពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2003 របស់យើងនៅក្នុងទម្រង់ Adobe Acrobat ។