2004 - ເນື້ອໃນແລະຮູບພາບຈາກບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2003 ຂອງພວກເຮົາ, ໃນຮູບແບບ Adobe Acrobat.