អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (FAO) បានទទួលជំនួយឥតសំណងពី McKnight / CCRP នៅឆ្នាំ 2015 ផ្នែកមួយដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានករណីសិក្សាឧបករណ៍និងវិធីសាស្ត្រនិងធនធានដទៃទៀតដែលទាក់ទងនឹងការពង្រឹងវិស័យកសិកម្ម (AEI) នៃកសិកម្មតូចតាច។ អង្គការ FAO បានចេញផ្សាយមជ្ឈមណ្ឌលចំណេះដឹងផ្នែកកសិកម្ម (AKH) នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2016 ។