ដឹកនាំដោយគោលការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ CCRP ធ្វើការដើម្បីធានានូវពិភពលោកមួយដែលគ្រប់គ្នាអាចទទួលបានអាហារដែលមានជីវជាតិដែលត្រូវបានផលិតដោយនិរន្តភាពដោយប្រជាជនក្នុងតំបន់។ ទាញយកធនធាននេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម។