ថ្ងៃទី 3 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2014

ក្រោមការបង្គាប់ដោយ McKnight អត្ថបទចុងក្រោយបង្អស់របស់ Jay Walljasper កត់ត្រាមេរៀនដ៏មានតម្លៃពីទីក្រុង Seattle, ក្រុង Denver និងតូរ៉ុនតូដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រកួតប្រជែងនិងការបំផុសគំនិតសម្រាប់ Minneapolis-St ។ ប៉ុល។