នៅឆ្នាំ 2015 គណៈកម្មាភិបាល Grantmakers of the Arts បានអនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះសម្រាប់ការងាររបស់ពួកគេក្នុងសមភាពពូជសាសន៍ក្នុងសិល្បៈសប្បុរសធម៌ដើម្បីបង្កើនមូលនិធិសិល្បៈសម្រាប់អាឡាណាណា (អាហ្រ្វិកឡាទីណូអាមេរិកអារ៉ាប់និងអាមេរិច) សិល្បករ កុមារនិងមនុស្សពេញវ័យ។