រំលងទៅមាតិកា

ចំណេះដឹង វិធីសាស្រ្តប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធអាហារ

អត្ថបទថ្មីៗដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុង Nature Food ដោយ Jane Maland Cady និង Paul Roge ក្នុងចំណោមអ្នកផ្សេងទៀត បានរកឃើញថា ការពង្រីកនូវអ្វីដែលរាប់បញ្ចូលទាំងចំណេះដឹង និងការពង្រីកវិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវដែលមានការចូលរួម គឺជាគន្លឹះក្នុងការរីកលូតលាស់ប្រព័ន្ធអាហារប្រកបដោយសមធម៌។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

ការរៀនសូត្រ

ភាសាខ្មែរ