បង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលមជ្ឈមណ្ឌលកិច្ចការតំបន់និងក្រុងនៃសាកលវិទ្យាល័យមិនីសូតាបាទនិងចាសគឺជាការស្វែងរកគោលដៅនៃទស្សនវិស័យនិងបទពិសោធន៍របស់វិចិត្រករការងារដែលមានពណ៌ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជូនដំណឹងអំពីការធ្វើផែនការនិងការអនុវត្តផ្នែកសិល្បៈនៃការបរិច្ចាគរបស់យើង។