រំលងទៅមាតិកា
1 នាទីអាន

TechCrunch | ឧបត្ថម្ភដោយ $ 25 លានដុល្លារ, Arcadia ថាមពលមើលទៅដើម្បីពង្រីកសេវាថាមពលកកើតឡើងវិញចែកចាយរបស់ខ្លួន

ដោយសារថាមពលកកើតឡើងវិញប្រើការកើនឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសាកលលោកកាន់តែអាចមើលឃើញក្រុមហ៊ុនដូចជា Arcadia Power កំពុងផ្តល់សេវានៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីផលិតថាមពលកកើតឡើងវិញសម្រាប់អតិថិជនលំនៅដ្ឋាន។

បានលើកឡើង: G2VP ស្ថិតនៅក្នុងចំណាប់អារម្មណ៍នៃការវិនិយោគលើមូលនិធិ McKnight Foundation ។

អានអត្ថបទទាំងស្រុង

ប្រធានបទ: ការវិនិយោគលើផលប៉ះពាល់

សីហា 2018

ភាសាខ្មែរ