រំលងទៅមាតិកា
1 នាទីអាន

Tonya Allen លើការសន្ទនាជាមួយ Al McFarlane

ស្វែងយល់អំពីប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់យើងTonya⁠ Allen - ប្រវត្តិរបស់នាងការជម្រុញចិត្តវិធីសាស្រ្តក្នុងការឈានមុខគេនិងអ្វីៗជាច្រើនទៀតនៅលើការសន្ទនាជាមួយ Al McFarlane ។

សូមស្តាប់បទសម្ភាសន៍

ខែធ្នូធ្នូ ២០២០

ភាសាខ្មែរ