រំលងទៅមាតិកា

ចុចបញ្ជូនបន្ត កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋមីនីសូតា ដើម្បីពង្រឹងព័ត៌មានក្នុងស្រុក

គំនិតផ្តួចផ្តើមរយៈពេល 5 ឆ្នាំនេះនឹងផ្តោតលើការនាំយកធនធានបន្ថែមទៀតដល់វិស័យសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota និងការពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការសហការដែលទាមទារដើម្បីកសាងប្រព័ន្ធអេកូព័ត៌មាន និងព័ត៌មានយូរអង្វែងទូទាំងរដ្ឋ។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

ព័ត៌មាន និងព័ត៌មាន

ភាសាខ្មែរ