រំលងទៅមាតិកា

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

អាកាសធាតុកណ្តាលនិងថាមពលកណ្តាល

អាសយដ្ឋានអង្គការ(ទាមទារ)
តើអង្គភាពរបស់អ្នកធ្វើការនៅឯណា?(ទាមទារ)
យើងទទួលយកសំណើ និងផ្តល់ជំនួយប្រតិបត្តិការ និងគម្រោងដល់អង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុង និងធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota រដ្ឋ Wisconsin និងរដ្ឋ Iowa (រដ្ឋ Midwest ផ្សេងទៀតនៅតែមានតែការអញ្ជើញប៉ុណ្ណោះ)
តើយុទ្ធសាស្រ្តផ្តល់មូលនិធិមួយណា (ឬយុទ្ធសាស្រ្ត) ដែលអ្នកគិតថាស្ថាប័នរបស់អ្នកសមល្អសម្រាប់?(ទាមទារ)
តើអ្នកបានទទួលមូលនិធិពី McKnight ពីមុនទេ?(ទាមទារ)
ភាសាខ្មែរ