Bỏ qua nội dung

Văn hóa có phải là chìa khóa cho cộng đồng nghệ thuật sôi động và bình đẳng?

Khám phá cách những người mang văn hóa bản địa của Minnesota đang thúc đẩy sự sáng tạo, quyền lực và sự kết nối trên toàn tiểu bang. Các tổ chức như Tổ chức Nhà ở Cộng đồng Người Mỹ Da Đỏ của Duluth và Liên minh Doanh nghiệp Bản địa Minnesota của St. Paul đang sử dụng nghệ thuật để thúc đẩy sự thay đổi và trao quyền cho các cộng đồng Bản địa.

Xem câu chuyện

Những câu chuyện

Tiếng Việt