រំលងទៅមាតិកា

តើវប្បធម៌ជាគន្លឹះនៃសហគមន៍សិល្បៈដ៏រស់រវើក និងសមធម៌ដែរឬទេ?

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលអ្នកកាន់វប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិច Minnesota កំពុងជំរុញការច្នៃប្រឌិត ថាមពល និងការតភ្ជាប់ទូទាំងរដ្ឋ។ អង្គការដូចជាអង្គការលំនៅដ្ឋានសហគមឥណ្ឌារបស់ Duluth និង St. Paul's Minnesota Indigenous Business Alliance កំពុងប្រើប្រាស់សិល្បៈដើម្បីជំរុញការផ្លាស់ប្តូរ និងផ្តល់អំណាចដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច។

មើលរឿង

រឿង

ភាសាខ្មែរ