រំលងទៅមាតិកា

Coliseum ស្រមៃឡើងវិញ៖ ការផ្លាស់ប្តូរព្រលឹងនៃទីប្រជុំជន Longfellow

ការអភិវឌ្ឍឡើងវិញដោយស្មើភាព និងផ្តោតលើសហគមន៍កំពុងនាំមកនូវជីវិតថ្មីទៅកាន់ East Lake Street ។ នៅថ្ងៃទី 16 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024 អគារ Coliseum ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅ South Minneapolis បានបើកដំណើរការឡើងវិញជាមួយនឹងគោលបំណងរួមបញ្ចូលថ្មី។ ការកសាងឡើងវិញដែលដឹកនាំដោយខ្មៅនៃអតីតហាងរបស់ Freeman គឺជាការបំផុសគំនិតរួមគ្នានៅចំនុចប្រសព្វនៃភាពជាម្ចាស់រួម និងនិរន្តរភាព។

មើលរឿង

រឿង

ភាសាខ្មែរ