Bỏ qua nội dung

Nhiệm vụ của chúng ta

Tiến tới một tương lai công bằng hơn, sáng tạo và phong phú hơn, nơi con người và hành tinh phát triển mạnh

Nuôi dưỡng tương lai

Mạng lưới Nghiên cứu Nông dân cộng tác về các giải pháp cho con người và hành tinh.

Đánh giá năm 2021

Năm 2021 là thời điểm mà nhiều người tập hợp lại với nhau với mục đích mới, sự rõ ràng và hy vọng.

Xây dựng cộng đồng sôi động & bình đẳng

Lắng nghe phản ánh của nhân viên McKnight về những gì chúng tôi đã học được trong năm đầu tiên của chương trình và những gì chúng tôi đang tìm kiếm trong các ứng dụng.

Đầu tư vào sứ mệnh

Tonya Allen và các nhà lãnh đạo tổ chức khác nhìn xa hơn việc tài trợ để đầu tư vào khí hậu và công bằng thông qua các khoản tài trợ của chúng tôi.

Tiếng Việt