Bỏ qua nội dung

Nhiệm vụ của chúng ta

Tiến tới một tương lai công bằng hơn, sáng tạo và phong phú hơn, nơi con người và hành tinh phát triển mạnh

Hai năm sau, chúng ta hướng tới những gì có thể xảy ra

Đây là thời điểm chúng tôi tạo ra Minnesota mà George Floyd xứng đáng có được.

Mạnh dạn hơn Thúc đẩy sứ mệnh của chúng tôi

Tonya Allen phản ánh về một năm làm việc tại McKnight.

Di chuyển Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập Tiến lên

Cuộc trò chuyện với Karyn Sciortino Johnson, quản lý đa dạng, công bằng và hòa nhập tại McKnight.

Tăng cường sự tham gia của dân chủ

Tất cả người dân Minnesotans nên có tiếng nói trong các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Tiếng Việt