រំលងទៅមាតិកា

ស្នើសុំកន្លែងប្រជុំ

សូមបញ្ជាក់ៈការិយាល័យរបស់យើងបច្ចុប្បន្នត្រូវបានបិទសម្រាប់សមាជិកសាធារណៈហើយយើងបានបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់កន្លែងប្រជុំរបស់យើងសម្រាប់ភ្ញៀវខាងក្រៅទាំងអស់ខណៈដែលយើងនៅតែបន្តតាមដានការវិវត្តដែលទាក់ទងនឹងមេរោគថ្មី។ សូមមើលរបស់យើង ការឆ្លើយតបនឹងមេរោគឆ្លង សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត 

ភាសាខ្មែរ