រំលងទៅមាតិកា

ស្នើសុំកន្លែងប្រជុំ

ជំនួយការ និងដៃគូសហគមន៍ត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងការបំពេញទម្រង់បែបបទខ្លីនេះ ដើម្បីស្នើសុំកន្លែងប្រជុំ។ នរណាម្នាក់ពីបុគ្គលិករបស់យើងនឹងទាក់ទងអ្នកក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃធ្វើការ។ សូមចំណាំ៖ ការបំពេញទម្រង់បែបបទមិនធានាភាពអាចរកបាន ឬការប្រើប្រាស់កន្លែងរបស់ McKnight ទេ។

ភាសាខ្មែរ