គំនួសពណ៌ពីរយៈពេល 10 ឆ្នាំនៃការងារនៅក្នុងសហគមន៍អាហ្វ្រិកខាងលិចនៃការអនុវត្តកម្មវិធីស្រាវជ្រាវដំណាំសហការរបស់មូលនិធិ McKnight ។