របាយការណ៍ដែលទទួលបានពី McKnight ថ្មីពីសាកលវិទ្យាល័យ Minnesota Energy Transition Lab ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយការិយាល័យស្រាវជ្រាវពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅសាលាពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ច Labovitz មើលទៅការបង្កើតការងារនៅភាគខាងជើងមិនីសូតានិងភាគពាយ័ព្យរដ្ឋ Wisconsin ប្រសិនបើមានជីវម៉ាស ហើយគម្រោងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យក៏មានផ្លែផ្កាផងដែរ។