ថ្ងៃទី 24 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2013 - Jay Walljasper បានទទួលបន្ទុកដោយមូលនិធិ McKnight Foundation ។ ការដំឡើងលំដាប់ទី 3 នៃអាហារសម្រាប់គំនិតដែលជាការប្រមូលនៃរបាយការណ៍ភាគីទីបីដែលប្រាប់ពីយុទ្ធសាស្រ្តកម្មវិធីរបស់យើងនិងត្រូវបានចែករំលែកជាមួយវាលដែលយើងគាំទ្រ។ នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ Walljasper ពិនិត្យមើលបញ្ហាអត្តសញ្ញាណដែលប្រឈមនឹងទីក្រុងមីនប៉ូឡាសស។ លោកប៉ុលនិងមានដំណោះស្រាយមួយចំនួន។