McKnight បានចូលរួម មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ប្រសិទ្ធិភាព Philanthropy ដើម្បីប្រមូលមតិយោបល់អនាមិកពីអ្នកទទួលថ្មីៗអំពីសមាសភាគផ្សេងៗនៃការងាររបស់យើងរួមមានដំណើរការផ្តល់ជំនួយការទំនាក់ទំនងនិងផលប៉ះពាល់ជារួម។ លទ្ធផលត្រូវបានកំណត់ជាមូលដ្ឋានប្រឆាំងនឹងគ្រឹះផ្សេងទៀតនិងបានចងក្រងជារបាយការណ៍រកឃើញអ្នកទទួលជំនួយ (Grantee Perception Report) ។