ខែតុលាឆ្នាំ 2003 - មានអត្ថបទសរសេរអំពីឥទ្ធិពលរបស់លោកលីនជាវិចិត្រករប្រវត្តិនៃការងារនិងជីវិតរបស់គាត់និងរូបថតដើមនិងសិល្បៈ។