ស៊េរីនេះដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការស្ទង់មតិសង្គមនិយមស្ទែនហ្វ័រក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយបេសកកម្មវិនិយោគិនបេសកកម្មនឹងស្វែងរកអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់បន្ទាប់បន្សំនិងអ្វីដែលអាចរៀនពីគ្រឹះមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតបំផុត។