ខែមេសាឆ្នាំ 2015 - របាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានថ្មី Aspen ស្តីពីមេរៀនពីវិធីសាស្រ្តដែលមានមូលដ្ឋានលើទីផ្សារដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍និងយុទ្ធសាស្រ្តដែលអាចជួយផ្លាស់ទីម្ជុលទៅលើសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ។