Tháng 4 năm 2015 - Viện Aspen mới báo cáo về các bài học từ các phương pháp tiếp cận dựa trên thị trường để xác định các công cụ và chiến lược có thể giúp thúc đẩy an ninh kinh tế gia đình.