បង្កើតឡើងនៅក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយកិច្ចប្រជុំកំពូលអាកាសធាតុរបស់អ។ ស។ បនៅទីក្រុងប៉ារីសសង្ខេបនេះបង្ហាញអំពីរបៀបដែលការវិនិយោគលើអាកាសធាតុនិងកម្មវិធីផ្តល់អំណោយផលរបស់ McKnight ធ្វើការនៅលើដៃ។