នាយកដ្ឋានរតនាគោកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញនូវការណែនាំដែលទទួលស្គាល់ថាគ្រឹះជាច្រើនកំពុងតម្រឹមកាន់តែខ្លាំងឡើងនូវការសម្រេចចិត្តវិនិយោគរបស់ពួកគេជាមួយនឹងគោលបំណងសប្បុរសធម៌របស់ពួកគេហើយបញ្ជាក់ថាការតម្រឹមនេះអាចជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយវិនិយោគប្រុងប្រយ័ត្ន។