Bộ Tài chính gần đây đã đưa ra một hướng dẫn công nhận rằng các nền tảng đang ngày càng phù hợp với các quyết định đầu tư của họ với mục đích từ thiện của họ, và làm rõ rằng sự liên kết này có thể là một phần của chính sách đầu tư thận trọng.