រំលងទៅមាតិកា

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក Anthony Movshon បណ្ឌិតប្រធាន
Kelsey Martin, MD, បណ្ឌិត, អនុប្រធាន
ដាណាអេនឌឺសុន
Erika L. Binger
Kara Inae Carlisle
Catherine Dulac, Ph.D.
Michael Ehlers, MD, Ph.D.
វេជ្ជបណ្ឌិតម៉ាងហ្គូ, វេជ្ជបណ្ឌិត, បណ្ឌិត
Markus Meister, Ph.D.
Leslie Vosshall, Ph.D.
Huda Zoghbi, MD

គណៈកម្មការជ្រើសរើស

រង្វាន់ Memory & Cognitive Disorder Awards/Neurobiology នៃពានរង្វាន់ជំងឺសរសៃប្រសាទ

វេជ្ជបណ្ឌិតម៉ាងហ្គូ (Ming Guo), បណ្ឌិត, ប្រធាន, ប្រធាន
Susan Ackerman, Ph.D.
Susanne Ahmari, MD, Ph.D.
លោក Robert Edwards, MD
André Fenton, Ph.D.
ថមលីឡូឌី, វេជ្ជបណ្ឌិត, បណ្ឌិត។
លោក Harry Orr, Ph.D.

ពានរង្វាន់អ្នកប្រាជ្ញ

Kelsey Martin, MD, Ph.D. , ប្រធាន
Gordon Fishell, បណ្ឌិត។
Loren Frank, Ph.D.
Mark Goldman, Ph.D.
លោក Richard Mooney, Ph.D.
Jennifer Raymond, Ph.D.
វ៉ានណាសារ៉ាតា, បណ្ឌិត
Michael Shadlen, MD, Ph ។ ឃ

ការច្នៃប្រឌិតផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងផ្នែកសរសៃប្រសាទ

Markus Meister, Ph.D. , ប្រធាន
Adrienne Fairhall, Ph.D.
ធីម៉ូថេបណ្ឌិត។
Loren Looger, Ph.D.
Mala Murthy, Ph.D.
Alice Ting, Ph.D.
Hongkui Zeng, Ph.D.

ភាសាខ្មែរ