រំលងទៅមាតិកា

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

Kelsey Martin, MD, Ph.D., ប្រធាន
Richard Mooney, Ph.D, អនុប្រធាន
ដាណាអេនឌឺសុន
Catherine Dulac, Ph.D.
Stephanie Duffy
Michael Ehlers, MD, Ph.D.
Markus Meister, Ph.D.
Anthony Movshon, Ph.D.
វ៉ានណាសារ៉ាតា, បណ្ឌិត
Leslie Vosshall, Ph.D.

គណៈកម្មការជ្រើសរើស

Neurobiology នៃពានរង្វាន់ជំងឺសរសៃប្រសាទ

Michael Ehlers, MD, Ph.D., ប្រធាន
Susanne Ahmari, MD, Ph.D.
Gloria Choi, Ph.D.
André Fenton, Ph.D.
Joseph G. Gleeson, MD
ថមលីឡូឌី, វេជ្ជបណ្ឌិត, បណ្ឌិត។
Michael Shadlen, MD, Ph.D.

ពានរង្វាន់អ្នកប្រាជ្ញ

Vanessa Ruta, Ph.D., ប្រធាន
Marlene Cohen, Ph.D.
Gordon Fishell, បណ្ឌិត។
Mark Goldman, Ph.D.
Yishi Jin, Ph.D.
Jennifer Raymond, Ph.D.

ភាសាខ្មែរ