ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ຜູ້ນໍາ

ຄະ​ນະ​ອໍາ​ນວຍ​ການ

Anthony Movshon, ປະລິນຍາເອກ, ປະທານປະເທດ
Kelsey Martin, MD, ປະລິນຍາເອກ, ຮອງປະທານ
Dana Anderson
Erika L Binger
Kara Inae Carlisle
Catherine Dulac, Ph.D.
Michael Ehlers, MD, Ph.D.
Ming Guo, MD, Ph.D.
Richard Mooney, Ph.D
Markus Meister, Ph.D.
Leslie Vosshall, Ph.D.

ຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງ

Memory & Cognitive Disorder Awards/Neurobiology ຂອງລາງວັນຜິດປົກກະຕິສະຫມອງ

Ming Guo, MD, Ph.D. , Chair
Susan Ackerman, Ph.D.
Susanne Ahmari, MD, Ph.D.
André Fenton, ປະລິນຍາເອກ.
Tom Lloyd, MD, ປະລິນຍາເອກ.
Harry Orr, PhD

ລາງວັນ Scholar

Kelsey Martin, MD, Ph.D. , Chair
Gordon Fishell, PhD
Mark Goldman, Ph.D.
Richard Mooney, Ph.D.
Jennifer Raymond, Ph.D.
Vanessa Ruta, ປະລິນຍາເອກ.
Michael Shadlen, MD, Ph. D

ເທກໂນໂລຍີນະວັດກໍາໃນນິເວດວິທະຢາ

Markus Meister, Ph.D. , Chair
Adrienne Fairhall, Ph.D.
Timothy Holy, Ph.D.
Loren Looger, Ph.D.
Mala Murthy, PhD
Alice Ting, PhD
Hongkui Zeng, PhD

ພາສາລາວ