ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ຜູ້ນໍາ

ຄະ​ນະ​ອໍາ​ນວຍ​ການ

Anthony Movshon, ປະລິນຍາເອກ, ປະທານປະເທດ
Kelsey Martin, MD, ປະລິນຍາເອກ, ຮອງປະທານ
Dana Anderson
Catherine Dulac, Ph.D.
Stephanie Duffy
Michael Ehlers, MD, Ph.D.
Ming Guo, MD, Ph.D.
Richard Mooney, Ph.D
Markus Meister, Ph.D.
Leslie Vosshall, Ph.D.

ຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງ

Neurobiology ຂອງລາງວັນຜິດປົກກະຕິສະຫມອງ

Ming Guo, MD, Ph.D. , Chair
Susan Ackerman, Ph.D.
Susanne Ahmari, MD, Ph.D.
Gloria Choi, Ph.D.
André Fenton, ປະລິນຍາເອກ.
Tom Lloyd, MD, ປະລິນຍາເອກ.
Harry Orr, PhD

ລາງວັນ Scholar

Richard Mooney, Ph.D., Chair
Gordon Fishell, PhD
Mark Goldman, Ph.D.
Kelsey Martin, M.D., Ph.D
Jennifer Raymond, Ph.D.
Vanessa Ruta, ປະລິນຍາເອກ.
Michael Shadlen, M.D., Ph.D.

ພາສາລາວ