Bỏ qua nội dung

Khả năng lãnh đạo

Ban giám đốc

Anthony Movshon, tiến sĩ, chủ tịch
Kelsey Martin, MD, Tiến sĩ, Phó Chủ tịch
Dana Anderson
Erika L. Binger
Kara Inae Carlisle
Catherine Dulac, tiến sĩ
Michael Ehlers, MD, Tiến sĩ
Ming Guo, MD, Tiến sĩ
Markus Meister, tiến sĩ
Leslie Vosshall, tiến sĩ
Huda Zoghbi, MD

Hội đồng tuyển chọn

Giải thưởng về rối loạn nhận thức và trí nhớ/Giải thưởng thần kinh học về rối loạn não

Ming Guo, MD, Tiến sĩ, Chủ tịch
Susan Ackerman, tiến sĩ
Susanne Ahmari, MD, Tiến sĩ
Robert Edwards, MD
André Fenton, tiến sĩ
Tom Lloyd, MD, Tiến sĩ
Harry Orr, tiến sĩ

Giải thưởng học giả

Kelsey Martin, MD, Tiến sĩ, Chủ tịch
Gordon Fishell, tiến sĩ
Loren Frank, tiến sĩ
Mark Goldman, tiến sĩ
Richard Mooney, tiến sĩ
Jennifer Raymond, tiến sĩ
Vanessa Ruta, Ph.D.
Michael Shadlen, MD, Ph. D

Đổi mới công nghệ trong giải thưởng khoa học thần kinh

Markus Meister, tiến sĩ, chủ tịch
Adrienne Fairhall, tiến sĩ
Timothy Holy, Tiến sĩ.
Loren Looger, tiến sĩ
Mala Murthy, tiến sĩ
Alice Ting, tiến sĩ
Hongkui Zeng, tiến sĩ

Tiếng Việt