Bỏ qua nội dung

Khả năng lãnh đạo

Ban giám đốc

Anthony Movshon, tiến sĩ, chủ tịch
Kelsey Martin, MD, Tiến sĩ, Phó Chủ tịch
Dana Anderson
Catherine Dulac, tiến sĩ
Stephanie Duffy
Michael Ehlers, MD, Tiến sĩ
Ming Guo, MD, Tiến sĩ
Richard Mooney, Ph.D
Markus Meister, tiến sĩ
Leslie Vosshall, tiến sĩ

Hội đồng tuyển chọn

Giải thưởng thần kinh học về rối loạn não

Ming Guo, MD, Tiến sĩ, Chủ tịch
Susanne Ahmari, MD, Tiến sĩ
Gloria Choi, Tiến sĩ
André Fenton, tiến sĩ
Joseph G. Gleeson, MD
Tom Lloyd, MD, Tiến sĩ
Michael Shadlen, MD, Tiến sĩ.

Giải thưởng học giả

Marlene Cohen, tiến sĩ
Richard Mooney, Tiến sĩ, Chủ tịch
Gordon Fishell, tiến sĩ
Mark Goldman, tiến sĩ
Yishi Jin, tiến sĩ
Jennifer Raymond, tiến sĩ
Vanessa Ruta, Ph.D.

Tiếng Việt