Bỏ qua nội dung

Khả năng lãnh đạo

Ban giám đốc

Anthony Movshon, tiến sĩ, chủ tịch
Kelsey Martin, MD, Tiến sĩ, Phó Chủ tịch
Dana Anderson
Catherine Dulac, tiến sĩ
Stephanie Duffy
Michael Ehlers, MD, Tiến sĩ
Ming Guo, MD, Tiến sĩ
Richard Mooney, Ph.D
Markus Meister, tiến sĩ
Leslie Vosshall, tiến sĩ

Hội đồng tuyển chọn

Giải thưởng thần kinh học về rối loạn não

Ming Guo, MD, Tiến sĩ, Chủ tịch
Susan Ackerman, tiến sĩ
Susanne Ahmari, MD, Tiến sĩ
Gloria Choi, Ph.D.
André Fenton, tiến sĩ
Tom Lloyd, MD, Tiến sĩ
Harry Orr, tiến sĩ

Giải thưởng học giả

Richard Mooney, Ph.D., Chair
Gordon Fishell, tiến sĩ
Mark Goldman, tiến sĩ
Kelsey Martin, M.D., Ph.D
Jennifer Raymond, tiến sĩ
Vanessa Ruta, Ph.D.
Michael Shadlen, M.D., Ph.D.

Tiếng Việt