Bỏ qua nội dung

Tìm kiếm tài trợ của chúng tôi

Phạm vi ngày

Cơ sở dữ liệu tài trợ của chúng tôi có tính năng tổ chức từ năm năm qua. Nó được cập nhật hàng quý khoảng một tháng sau khi hội đồng quản trị phê duyệt.

Vui lòng chọn một phạm vi ngày hoàn chỉnh để xem kết quả tìm kiếm của bạn.

Đang hiển thị 1 - 10 của 10 người được cấp phù hợp

Trung tâm Campesino por Los Cambios Hacia Adelante

1 Ban cho

Owatonna, MN

$10,000
2019
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung

Quỹ sáng kiến

2 Ban choS

$2,500,000
2022
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung
$3,000,000
2020
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung

Trung tâm quản trị bản địa

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$120,000
2019
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để tiến lên phía trước công việc thay đổi tường thuật ở Minnesota sau sự kiện We Are Still Here Minnesota của March

Quỹ Northland

2 Ban choS

$2,500,000
2022
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung
$3,000,000
2019
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung

Tổ chức Tây Bắc Minnesota

2 Ban choS

Xem trang web

Bemidji, MN

$2,500,000
2022
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung
$3,000,000
2020
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung

Ủy ban phát triển vùng năm

1 Ban cho

Xem trang web

Mặt hàng chủ lực, MN

$65,000
2019
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để xây dựng năng lực Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập của các học viên và đối tác phát triển cộng đồng ở tiểu bang Minnesota, nơi tăng thêm giá trị cho các sáng kiến "Cộng đồng chào đón"

Quỹ Sáng kiến Nam Minnesota

2 Ban choS

$2,500,000
2022
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung
$3,000,000
2020
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung

Quỹ Sáng kiến Tây Nam

2 Ban choS

$2,500,000
2022
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung
$3,000,000
2019
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung

Mầm MN

1 Ban cho

Xem trang web

Thác nhỏ, MN

$150,000
2019
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung

Sáng kiến Tây Trung Bộ

2 Ban choS

$2,500,000
2022
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung
$3,000,000
2019
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung
Tiếng Việt