Bỏ qua nội dung

Nhân viên và hội đồng quản trị

Lãnh đạo điều hành

Cán bộ

Kim Anderson

Người quản lý lương thưởng & phúc lợi

Erin Imon

Giám đốc Sáng kiến Chiến lược, Văn phòng Tổng thống

Ben Goldfarb

Giám đốc Sáng kiến Chiến lược, Dân chủ, Truyền thông và Chính sách

Rita Lee

Trợ lý điều hành hoạt động doanh nghiệp

Liz Olson

Cán bộ chương trình cấp cao, Tăng cường sự tham gia dân chủ

Tamara Wallace

Tamara Wallace

Điều phối viên quản trị & Trợ lý điều hành cho Chủ tịch

Tiếng Việt