Năm 2013, Chương trình Hợp tác Nghiên cứu Cây trồng của Quỹ McKnight đã khởi xướng hỗ trợ cho các mạng lưới nghiên cứu nông dân (FRN). FRN được coi là một cách tiếp cận chung đối với nghiên cứu có sự tham gia của mạng lưới nhằm hỗ trợ việc thâm canh nông nghiệp (AEI) trong chăn nuôi nông hộ quy mô nhỏ ở mười quốc gia ở Châu Phi và khu vực Andes ở Nam Mỹ. 30 FRN có quy mô từ 15 đến hơn 2.000 nông dân.

Thay vì áp đặt một mô hình FRN cứng nhắc, chương trình đã sử dụng các nguyên tắc để hướng dẫn hành động và phản ánh. Các nguyên tắc liên quan đến cách làm việc với nông dân, thực hiện nghiên cứu và kết nối. Cách tiếp cận này giúp nó có thể phản ánh cách các nguyên tắc được diễn giải, thực hiện và sử dụng để hướng dẫn việc học trong các bối cảnh khác nhau.

Bài báo này báo cáo về những hiểu biết sâu sắc thu được từ việc học tập được tạo điều kiện từ năm 2013–2019 và tập trung vào các tập hợp con các FRN đa dạng. Trong số 30 FRN được hỗ trợ, bốn đã được phân tích ở một số độ sâu, báo cáo và phỏng vấn được phân tích cho 16, và một cuộc khảo sát được thực hiện cho 21. Việc dựa vào các nguyên tắc hơn là một mô hình hoạt động đã cho phép áp dụng tiến bộ của họ, như các quy trình có sự tham gia, sự tham gia của nông dân , vốn tổ chức, lòng tin và mạng lưới được xây dựng. Bất kỳ sự rõ ràng và mạch lạc nào bị giảm đi dường như bị vượt qua bởi khả năng thích ứng cao hơn với ngữ cảnh và kết quả là sự sáng tạo.

Một phiên bản đồ họa của phần tóm tắt của bài báo do tác giả của nó tạo ra. Nhấn vào đây để phóng to.