FoundationReview Article

Các cộng đồng thực hành có kế hoạch có thể là một phương tiện hiệu quả để truyền bá và tạo ra kiến thức. Bài viết này khám phá mức độ mà các cộng đồng thực hành có thể được khởi xướng bởi các nhà tài trợ, đồng thời trình bày các bài học kinh nghiệm và kết quả đạt được từ cam kết lâu dài đối với khái niệm này của Chương trình Nghiên cứu Cây trồng Hợp tác của Quỹ McKnight.

Bài viết này cung cấp một đóng góp mới cho tài liệu bằng cách cho thấy rằng một nhà tài trợ có thể khởi xướng, hỗ trợ và tham gia vào một cộng đồng thực hành bao gồm những người được tài trợ, có thể thành công trong việc chia sẻ và tạo ra kiến thức. Các yếu tố mà các tổ chức nên xem xét khi điều tra khái niệm này bao gồm đầu tư dài hạn vào việc triệu tập và tạo điều kiện thuận lợi, cũng như từ bỏ một số quyền kiểm soát đối với các kết quả.

Nghiên cứu cho thấy rằng các cộng đồng thực hành của chương trình McKnight đã cung cấp không gian cho các tác nhân khác nhau ở châu Phi và khu vực Andes để phát triển năng lực thích ứng liên quan đến nghiên cứu hệ thống thực phẩm và hành động thông qua học tập xã hội. Khi các nhà tài trợ ngày càng nhìn ra ngoài logic truyền thống của các dự án để khám phá cách chúng có thể đóng góp vào việc tạo điều kiện và năng lực lâu dài để thay đổi và thích ứng, các cộng đồng thực hành được hỗ trợ và tạo điều kiện đưa ra một cách tiếp cận đầy hứa hẹn.