នៅខែមិថុនាឆ្នាំ 2014 ក្រុមប្រឹក្សាជាតិផ្តល់ប្រឹក្សាលើការវិនិយោគលើផលប៉ះពាល់បានចេញនូវអនុសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតុមូលស្តីពីការវិនិយោគលើផលប៉ះពាល់លើរបៀបដែលអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយអាមេរិកអាចលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគលើផលប៉ះពាល់។ គំនិតផ្តួចផ្តើម CASE i3 ស្តីពីការវិនិយោគលើផលប៉ះពាល់នៅសាកលវិទ្យាល័យឌូកបានតាមដានការដាក់ចេញនូវការប្តេជ្ញាចិត្តទាំងនេះ។