Vào tháng 6 năm 2014, Ủy ban Tư vấn Quốc gia Hoa Kỳ về Đầu tư Tác động đã đưa ra các khuyến nghị tại Hội nghị bàn tròn Nhà Trắng về Đầu tư Tác động để làm thế nào các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ có thể khuyến khích đầu tư tác động nhiều hơn. Sáng kiến CASE i3 về đầu tư tác động tại Đại học Duke đã theo dõi việc triển khai các cam kết này.