ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2001 - មានអត្ថបទសរសេរអំពីឥទ្ធិពលតន្ត្រីរបស់ Warland, កាលប្បវត្តិនៃការងារនិងជីវិតរបស់គាត់និងរូបថតដើម។