ខែតុលាឆ្នាំ 2002 - មានអត្ថបទសរសេរអំពីឥទ្ធិពលអក្សរសាស្ត្ររបស់ប៊ុលវ៉ាដដែលជាកាលានុភាពនៃការងារនិងជីវិតរបស់នាងនិងរូបថតដើម។