សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់វិនិយោគិនសកលបានកំណត់នូវការរួមចំណែកដែលវិនិយោគិនតាមស្ថាប័នអាចធ្វើដើម្បីបង្កើនការវិនិយោគកាបូននិងអាកាសធាតុទាប។ វាផ្តល់នូវសំណើជាក់ស្តែងលើរបៀបដែលការចូលរួមចំណែករបស់យើងអាចត្រូវបានបង្កើនតាមរយៈសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលសមស្រប។