តុលា 2015

គម្រោងនេះគឺជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ពីវិញ្ញាណគួរឱ្យកត់សម្គាល់និងកេរ្តិ៍ដំណែលនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជនបទក្នុងរដ្ឋមិនីសូតាក្នុងរយៈពេល 25 ឆ្នាំកន្លងមកហើយចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តនៃមូលដ្ឋាន 6 ក្នុងតំបន់ដែលបានបង្កើតគំរូមីនីសូតារបស់យើងដើម្បីដឹកនាំផ្លូវ។